Dokumenty szkolne

W załączniku znajduje się harmonogram zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów oraz ich zainteresowania w roku szkolnym 2018/2019.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie https://cke.gov.pl/. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Schemat organizacyjny szkoły.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wydaje duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które sama wydała to jest:
-  zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

   przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2002,
świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 
   wydanych po egzaminach maturalnych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu w roku 2002 oraz od roku 2005,
dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

Harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

Statut Zespołu Szkół nr 1 W Nowym Miasteczku.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim.

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Szkolny Program   Wspierania Talentów i Uzdolnień.

Strony