Dokumenty szkolne

Schemat organizacyjny szkoły.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wydaje duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które sama wydała to jest:
-  zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

   przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2002,
świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 
   wydanych po egzaminach maturalnych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu w roku 2002 oraz od roku 2005,
dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram przeprowadzania egzaminu w 2018 roku.

Statut Zespołu Szkół nr 1 W Nowym Miasteczku.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim.

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Szkolny Program   Wspierania Talentów i Uzdolnień.

Harmonogram uroczystości szkolnych i wydarzeń w roku szkolnym 2017/ 2018.

Strony