Aktualności

6 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się karnawałowy kiermasz wolontariatu. Już od samego rana stoisko oferowało domowe wypieki, które cieszyły się ogromną popularnością. Do nabycia były także maskotki i różnego rodzaju gadżety. Nasze...

Dziś Tłusty Czwartek, a skoro tak –to  Szkolne Koło CARITAS musiało przygotować tradycyjny mały poczęstunek

...

Jak aktywnie i zdrowo można spędzić czas przekonali się uczniowie klasy II c i III a i III b gimnazjum.

2 lutego 2018 r. odbył się w naszej szkole bal karnawałowy „Disco Party”. Zabawę prowadziły p. Gosia i p. Jola z firmy „Drabinkowo”. Wszyscy wesoło się bawili. Były zabawy, konkursy i tańce. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za opiekę....

   Dzieci i młodzież z naszej szkoły wzięły udział w ,,Żywej lekcji historii" w ramach projektu pt. ,,Aktywni na co dzień ..." przygotowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowego Miasteczka. 

Rejon 4: powiaty: nowosolski oraz wschowski

16.01.2018 r. w naszej szkole odbył się II etap konkursu przedmiotowego z biologii. Przyjechało 18 gimnazjalistów z różnych szkół, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej...

Strony

03 Oct 2016

Oddział przedszkolny przy ZS nr 1

Od 01 września 2016 r. istnieje oddział przedszkolny znajdujący się przy ZS nr 1 w Nowym Miasteczku. Wychowawcą grupy jest pani Ilona Murzyn. Grupa liczy 25 dzieci 6-letnich ( 17 dziewczynek i 8 chłopców). Sala jest wyremontowana, znajdują się w niej nowe meble, stoliki, krzesełka, wiele nowych zabawek i pomocy naukowych. Dzieci w oddziale czują się wspaniale. Bez problemu zaadoptowały się w nowym miejscu.

Kategoria wpisu: 
01 Sep 2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

1 września kolejne pokolenia uczniów przyszły na apel inaugurujący rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

30 Aug 2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne informują, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich klas (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) odbędzie się 1 września o godzinie 9:00 na placu przed szkołą na ul. Marcinkowskiego 1. 
 

18 Aug 2016

Zapytanie ofertowe - opał 2016

Zamawiający :

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

NIP 925- 21- 00- 817         REGON  970570663

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

 

Postępowanie prowadzone wg procedur wydatkowania środków publicznych w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych określonych Zarządzeniem Nr 26/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku z dnia 03.12.2014 r., a których wartość nie przekracza 30000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Zatwierdził:

                                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

                                                                                           w Nowym Miasteczku

                                                                                                   Sławomir Kopyciel

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

1. Przedmiot zamówienia

 

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego, brunatnego i miału węglowego do kotłowni znajdującej się w budynkach Zespołu Szkół nr 1 – kod CPV-09100000-1 – opał.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg czterech wyodrębnionych części określonych w rozdziale I pkt 2 WZ.
 • Wykonawca może złożyć ofertę na każdą wybraną przez siebie część – I, II, III lub IV, co nie ogranicza możliwości złożenia przez tego samego Wykonawcę ofert częściowych na cztery zadania.
 • Wykonawca wykona siłami własnymi przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W tym celu w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy leży powzięcie niezbędnych wiadomości do przygotowania oferty, a także podpisanie umowy.

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy opału w zakresie wyodrębnionych czterech części, które zdefiniowano następująco:
 • część I – dostawa węgla kamiennego kostka gatunek I; średnica 100-300 mm, wartość opałowa nie mniejsza niż 28000 kJ/kg, zawartość popiołu do 7%, zawartość siarki do 0,6%, wilgotność do 10% w ilości 20 ton.

Miejsce dostawy węgla kamiennego orzech: Zespół Szkół nr 1, kotłownia w budynku przy ul. Głogowskiej 16, 67-124 Nowe Miasteczko

 • część II – dostawa miału węglowego gatunek I; wartość opałowa nie mniejsza niż 26000 kJ/kg, zawartość popiołu do 7%, zawartość siarki do 0,8%, wilgotność do 10% w ilości 100 ton.

Miejsce dostawy miału węglowego: Zespół Szkół nr 1, kotłownia w budynku przy ul. Marcinkowskiego 1, 67-124 Nowe Miasteczko.

 • część III – dostawa węgla brunatnego – propal; minimalne parametry węgla: średnica węgla 5-20 mm; wartość opałowa 11000 KJ/kg, zawartość siarki do 0,8%, zawartość popiołu do 7%, wilgotność do 49% w ilości 90 ton.

Miejsce dostawy węgla brunatnego: Zespół Szkół nr 1, kotłownia w budynku przy Placu Strzeleckim 2, 67-124 Nowe Miasteczko.

 • część IV – dostawa węgla kamiennego orzech gatunek I; średnica 20-80 mm, wartość opałowa nie mniejsza niż 26000 KJ/kg, zawartość popiołu do 7%, zawartość siarki do 0,8%, wilgotność do 10% w ilości 30 ton.

Miejsce dostawy węgla kamiennego orzech: Zespół Szkół nr 1, kotłownia w budynku przy ul. Marcinkowskiego 1, 67-124 Nowe Miasteczko.

 1. Ilość ton określona w pkt 2.1 może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, a także zależy od warunków pogodowych, dlatego też zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia do 20 % ilości towaru będącego przedmiotem zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji finansowych.
 2. Koszty rozładunku oraz transportu pokrywa Wykonawca.
 3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom ilościowym oraz jakościowym, określonym w Polskich Normach
 4. Przedmiot zamówienia musi posiadać przy każdej dostawie Certyfikat Jakości.

 

 

3. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie partiami, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2017 roku. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy w terminie do 2 /dwóch/ dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego zapotrzebowania  telefonicznie określonych partii i w ilościach:

Część I – węgiel kamienny kostka – jednorazowo do 3,5 ton

Część II – miał węglowy – jednorazowo do 3,5 tony

Część III – węgiel brunatny – propal – jednorazowo do 25 ton

Część IV – węgiel kamienny - orzech – jednorazowo do 3,5 ton

 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w trwałym druku lub piśmie odręcznym, wg postanowień zawartych w niniejszym WZ.
 2. Ofertę składa się w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) w sposób uniemożliwiający jej otwarcie oraz zamieścić na zewnątrz pełną nazwę i adres wykonawcy oraz umieścić opis wg wzoru:

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku,

ul. Marcinkowskiego 1 , 67-124 Nowe Miasteczko,

oferta na dostawę opału – część I* / część II* /część III* / część IV*

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.08.2016 r. godzina 11.15

 1. Formularz oferty musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis musi zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę.
 2. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

   4.7 Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.

 

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

5.1  Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru: cena – 100%

5.2 Spośród ofert podległych ocenie, oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów,   

      pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:

 

                                                  oferta z najniższą ceną

ilość punktów oferty badanej = ------------------------------------ x 100 pkt

                                                   cena oferty badanej

 

5.3 Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

       

6. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY/ PROWADZENIE ROZLICZENIA MIĘDZY

    ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

 

 1. Wykonawca podaje cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto w Formularzu Oferty dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym.
 2. Cena oferty musi zawierać podatek VAT, wartość opału, wszelkie koszty transportu krajowego i zagranicznego do siedziby zamawiającego, koszty załadunku i rozładunku oraz inne koszty niezbędne do wykonania pełnego zakresu zamówienia.
 3. Cena musi uwzględniać ewentualne upusty/rabaty.
 4. Cena ta będzie ceną wyrażoną w PLN nie podlegającą zmianie podczas trwania realizacji umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
 5. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

       Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

 7.1  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku pokój nr 10 lub przesłać na adres: Zespół Szkół nr 1, ul. Marcinkowskiego 1, 67 -  124  Nowe Miasteczko w terminie upływającym 31.08.2016 r. o godz. 11.00.

7.2   Oferty, które zamawiający otrzymał po upływie terminu składania ofert, zostaną bez

        otwierania zwrócone właściwym wykonawcom w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania.

 

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

           8.1 Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2016 r. o godz. 11.15 w Zespole Szkół nr 1 w

                 Nowym Miasteczku, ul. Marcinkowskiego 1, sekretariat - pokój nr 10 (I piętro).

 

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

9.1 Mirosław Oparski –  tel. /068/ 3888 122, pok. Nr 10 (sekretariat)

        w godz. 8.00-14.00

 

10.  ZAWARCIE UMOWY.

 

10.1  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi

         telefonicznie lub faksem wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 • wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
  1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na

          warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział II WZ w terminie

          określonym przez zamawiającego.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w  

          sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

          spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

11. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

 

     W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

     z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp.

 

WZÓR

UMOWA NA DOSTAWĘ  (…część …………)

 

 

zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy Zespołem Szkół nr w Nowym Miasteczku, ul. Marcinkowskiego 1, zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

 

Sławomira Kopyciela -  Dyrektora szkoły,

przy kontrasygnacie

Sylwii Niemiec – Skarbnika Gminy, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa działa: Dorota Jatczak -  zastępca Skarbnika

 

a Firmą: ………………………………………………………………………………………...

umowa zawarta w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Pzp – Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. (wartość zam. nie przekracza kwoty 30 tys. Euro)

 

 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa…………………………….., w ilości …. ton.

2. Miejscem dostawy jest plac (podwórko) zamawiającego - Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, ul. Marcinkowskiego 1.

3. Dostawa opału odbywać się będzie partiami w ilościach nie przekraczających…. ton. Przy każdorazowej dostawie partii opału Wykonawca udokumentuje miejsce zakupu opału, tj. wskaże dokładny adres kopalni oraz załączy dokument potwierdzający jakość opału – Certyfikat Jakości.

 

§ 2.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 

1. Wartość zamówienia wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wynosi ………… zł brutto za 1 tonę (słownie: …………………………) i zawiera podatek VAT, wartość opału, wszelkie koszty transportu krajowego i zagranicznego do siedziby zamawiającego, koszty załadunku i rozładunku oraz inne koszty niezbędne do wykonania pełnego zakresu zamówienia.

2. Strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotę …………….. zł brutto; słownie: ………………………………….. Kwota ta wynika z przemnożenia ceny jednostkowej brutto podanej w § 2 pkt 1 za 1 tonę, z przewidywanymi ilościami zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałych cen w czasie trwania umowy.

 

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający w każdym czasie może przeprowadzić badanie ilościowe dostarczonego węgla na terenie miasta Nowe Miasteczko w dniu odbioru.
 2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wadze towaru. W przypadku reklamacji ilościowych winny być one zgłoszone w dniu odbioru, pozostałe wady w ciągu 14 dni od daty jej wykrycia. Stwierdzenie wad wymaga formy pisemnej.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwych produktów na towar wolny od zakwestionowanych wad, w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wadze. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca.
 4. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony towar, co nie wyklucza uprawnień zamawiającego wynikających z rękojmi.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ekspertyzy ilości i jakości dostarczonego przez Wykonawcę towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie dotyczącym sortymentu, czy też ilości dostarczonego towaru Wykonawca pokrywa koszty związane z przeprowadzeniem badań (ekspertyz).
 6. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Mirosław Oparski – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych – tel. 068 3888 122, fax. 068 3560070.

 

 

§ 4.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do zamawiającego faktury.
 2. Do faktury Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające jakość opału tj. Certyfikat Jakości.
 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osób upoważnionych ze strony zamawiającego.
 4. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w PLN.

 

§ 5.

KARY UMOWNE

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
 • za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia 0,1 % wartości wynagrodzenia szacunkowego, określonego w § 2 pkt 2,
 • za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze (np.: niedowaga, niska kaloryczność) w wysokości 2% wartości przedmiotu wadliwego,
 • w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturą Certyfikatu Jakości, w wysokości 20 % wartości danej partii, która potrącona będzie z faktury Wykonawcy.
 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wartość kar umownych.
 2. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z należności wykonawcy.

 

§ 6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany

      okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie

      mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

      okolicznościach.

2.  W przypadku określonym w § 6 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie

      wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 1. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności postanowienia § 3 umowy.

§7.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory i problemy wynikające z umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby zamawiającego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Integralną część umowy stanowi:
 • załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

 

                            ZAMAWIAJĄCY :                                                             WYKONAWCA:

 

 

 Załącznik nr 1                                        

 

FORMULARZ OFERTY

.....................................................

           Nazwa i adres lub

          pieczęć wykonawcy

              Zespół Szkół nr 1

              ul. Marcinkowskiego 1

              67 – 124 Nowe Miasteczko

         Przestrzegając ściśle postanowień warunków zamówienia (WZ)

Nazwa Wykonawcy/ów

REGON

NIP

Siedziba/-y (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

 

Telefon:                                                                  Faks

 

 

niniejszym składam/-y ofertę na: „dostawę opału do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku tj. na wykonanie części I zamówienia*/części II zamówienia*/ części III zamówienia*/części IV zamówienia*/  i: ”

1.         OFERUJEMY należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w WZ:

 • * dla części I – za kwotę ………………zł netto za 1 tonę + 23% tj. kwotę…………zł, łącznie z podatkiem VAT stanowi kwotę ………………………….zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………………….)
 • * dla części II – za kwotę ………………zł netto za 1 tonę + 23% tj. kwotę…………zł, łącznie z podatkiem VAT stanowi kwotę ………………………….zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………………….)
 • * dla części III – za kwotę ………………zł netto za 1 tonę + 23% tj. kwotę…………zł, łącznie z podatkiem VAT stanowi kwotę ………………………….zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………………….)
 • * dla części IV – za kwotę ………………zł netto za 1 tonę + 23% tj. kwotę…………zł, łącznie z podatkiem VAT stanowi kwotę ………………………….zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………………….)

2.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy – rozdział II WZ i zobowiązujemy

      się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na  

      warunkach określonych w WZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

                       

......................................................

                                                                                   podpis upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i

                                                                                                                              Wykonawcy

23 Jun 2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

obraz: 
19 Jun 2016

Bal Gimnazjalny

Bal Gimnazjalny

01 Jun 2016

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku w roku szkolnego 2015/2016.

13 May 2016

Wycieczka do Czech.

Zwiedzanie Harahova. Poznanie architektury i historii Pragi. Poznanie atrakcji przyrodniczych i atropologicznych Czeskiego Raju (jaskinie dolomitowe w Bozkovie i skalne miasto).

02 May 2016

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Preferencje wyboru szkoły
Proszę wybrać typ szkoły i klasy
Pierwszy wybór
Drugi wybór
Trzeci wybór
Wybór języka
Proszę wybrać pierwszy i drugi język
Język pierwszy - kontynuacja z gimnazjum
Język drugi
Opcja w klasie językowej
Dane gimnazjum
Dane gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat
Proszę wpisać nazwę gimnazjum
Proszę wpisać dokładny adres szkoły
Proszę wpisać nazwę gminy szkoły
Proszę wpisać nazwę powiatu
Proszę wpisać nazwę województwa
Dane osobowe kandydata
Proszę wpisać pierwsze imię kandydata
Proszę wpisać drugie imię kandydata
Proszę wpisać nazwisko
Proszę wpisać datę urodzenia kandydata
Proszę wpisać miejsce urodzenia
Proszę wybrać województwo narodzin
Adres zamieszkania
Proszę wpisać kod pocztowy zamieszkania
Proszę wpisać miejscowość zamieszkania
Proszę wpisać ulicę wraz z numerem domu / mieszkania
Kontakt z kandydatem
Proszę podać telefon domowy kandydata
Proszę podać telefon komórkowy matki
Proszę o podanie e-mail kandydata
Dane rodzica - matka
Proszę wpisać imię i nazwisko matki
Adres zamieszkania matki
Proszę wpisać kod pocztowy zamieszkania
Proszę wpisać miejscowość zamieszkania
Proszę wpisać ulicę wraz z numerem domu / mieszkania matki
Kontakt z matką
Proszę podać telefon domowy matki
Proszę podać telefon komórkowy matki
Proszę o podanie e-mail kandydata
Dane rodzica - ojciec
Proszę wpisać imię i nazwisko ojca
Adres zamieszkania ojca
Proszę wpisać kod pocztowy zamieszkania ojca
Proszę wpisać miejscowość zamieszkania
Proszę wpisać ulicę wraz z numerem domu / mieszkania
Kontakt z ojcem
Proszę podać telefon domowy ojca
Proszę podać telefon komórkowy ojca
Proszę o podanie e-mail ojca
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, a jednocześnie przeciwdziałanie spamowi.
30 Apr 2016

Nabór do szkoły ponadgimnazjalnej 2017/2018

Drodzy Rodzice oraz Gimnazjaliści!

 

     Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku jest szkołą opartą na trzech mocnych filarach - długoletniej tradycji kształcenia dzieci i młodzieży, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz dużym wsparciu rodziców w wychowaniu naszych uczniów. Dzięki temu szkoła ciągle rozwija się i odnosi sukcesy edukacyjne.

   W roku szkolnym 2017/2018, w związku ze zmianami ,jakie wprowadza reforma oświaty proponujemy kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w nowych formach organizacyjnych szkół. Absolwentom gimnazjum proponujemy kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym w klasach mundurowej, ogólnej i językowej (z programem rozszerzonym 4 języków obcych). Technikum czteroletnie będzie kształcić na kierunkach: technik logistyk i technik informatyk. Od września powstają Szkoły Branżowe I stopnia. W tej szkole uczniowie mogą podjąć kształcenie w wybranym przez siebie zawodzie np. fryzjer, rolnik, stolarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, po podpisaniu umowy z pracodawca na organizację praktyk.

      Nasza szkoła otwiera również kierunek opiekun osoby starszej w Szkole policealnej dla dorosłych, oraz prowadzić będzie Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla dorosłych w zawodzie rolnik. Oferta proponowanych kierunków kształcenia i zawodów jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i zainteresowań uczniów. Szkoła posiada bardzo wysoką renomę w środowisku i w powiecie nowosolskim. O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu naszych absolwentów świadczy duża liczba uczniów, którzy w roku ubiegłym z powodzeniem zdali maturę  i kwalifikacje egzaminy zawodowe (zdawalność - 75%). Absolwenci liceum i technikum posiadają przygotowanie do podjęcia studiów wyższych.

    W Zespole Szkół nr 1 pracuje kompetentna kadra pedagogiczna. Wielu nauczycieli ma uprawnienia egzaminatorów przedmiotów maturalnych i zawodowych. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są pracownie dydaktyczne, w tym pracownie wyposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe, multimedialne, a także sale sportowe z siłowniami i kompleksy nowoczesnych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych, świetlicy i szkolnych bibliotekach. Pracownie przedmiotowe sukcesywnie wyposażane są w sprzęt multimedialny, a szkolny system nowoczesnego monitoringu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

    Nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na wszystkich szczeblach. Uczniowie technikum i liceum uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy, na poligony i strzelnice uzupełniając realizowany program nauczania. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w różnorodnych kołach zainteresowań, a także w wolontariacie. Wiele imprez szkolnych podejmowanych jest z inicjatywy samorządu szkolnego. Nie do przecenienia jest wkład rodziców w realizacje zadań szkoły i wspólne wychowanie. Naszą silną stroną jest sport i fakultatywne kursy samoobrony i sportów walki. Jest to szczególnie ważne w przypadku absolwentów klas mundurowych, którzy niebawem znajdą zatrudnienie w jednostkach wojskowych. Nasi partnerzy - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu – czekają na najlepszych naszych uczniów. Od kilku lat bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych. W nowym roku szkolnym przystępujemy do kolejnego projektu, tym razem dla szkół zawodowych (technikum i zasadniczej szkoły zawodowej). Jest to projekt, który będzie realizowany w partnerstwie z powiatem nowosolskim, a więc przeprowadzone zostaną takie same działania jak w szkołach w całym powiecie. Projekt pozwoli na pozyskanie środków na bezpłatne staże i praktyki uczniowskie oraz rozwój bazy dydaktycznej. Szczególnie wysoko cenimy sobie możliwość realizacji praktyk naszej młodzieży w przedsiębiorstwach rozwijających się i dających pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmiotami, którzy chętnie przyjmą naszych uczniów na praktyki i staże.

      Drodzy Gimnazjaliści, Szkoła nasza ma opinię wymagającej, ale i przyjaznej. Atutami szkoły jest jej kameralna atmosfera, posiadanie internatu, szeroka oferta pomocy stypendialnej oraz holistyczne podejście do ucznia. Nasze priorytety to solidne wykształcenie i rozwój młodego człowieka. Dla nas najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby i jego wszechstronny rozwój.

     Drodzy Rodzice, jesteśmy przekonani, że wybór naszej szkoły ponadgimnazjalnej pozwoli ograniczyć nakłady finansowe na kształcenie w odległych placówkach edukacyjnych i osiągnąć wspólny sukces życiowy Waszych dzieci.

W imieniu społeczności Zespołu Szkół nr 1

Dyrektor mgr Sławomir Kopyciel

 

 

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na temat kierunków kształcenia.

Kierunki kształcenia:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA POLICEALNA

 • Opiekun osoby starszej

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO  STOPNIA

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym :

 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły ponadgimnazjlanej - od 15 do 26 maja 2017r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia  gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  - od 23 do 27 czerwca 2017r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 29 czerwca 2017r. -godz. 12:00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole - do 6 lipca 2017r. do godz. 15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych - 7 lipca 2017r. -godz. 12:00
 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły policealnej - od 1 do 14 czerwca 2017r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym :

 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły ponadgimnazjlanej - od 7 do 12 lipca 2017r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 2 sierpnia 2017r. -godz. 12:00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole - do 7 sierpnia 2017r. do godz. 15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych lub nieprzyjętych - 8 sierpnia 2017r. -godz. 12:00
 • Składanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy  szkoły policealnej - od 26 czerwca do 3 lipca 2017r.

 

Nabór elektroniczny- proszę kliknąć yes

Wersja do druku

28 Apr 2016

Jubileusz 70-lecia Szkoły

Wystawy - Jubileusz 70-lecia Szkoły

27 Apr 2016

Jubileusz 70-lecia Szkoły

Część oficjalna - Jubileusz 70-lecia Szkoły

26 Apr 2016

Jubileusz 70-lecia Szkoły

Występy uczniów.
 

25 Apr 2016

Jubileusz 70-lecia Szkoły

      23 kwietnia 2016 roku był to dla Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku wyjątkowy dzień- obchody jubileuszu 70-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Miasteczku. Uroczystości jubileuszowe połączone były z III Kiermaszem Ogrodniczym i Dniem Otwartym Szkoły. Rozpoczęły się o godzinie 9:00 występem uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy zaprezentowali się wesoło, barwnie i tanecznie. Obchodom towarzyszyły liczne imprezy i atrakcje: prezentacka kierunków kształcenia w naszej szkole ponadgimnazjalnej, ,, Kawiarenka wspomnień”, żołnierska grochówka, dmuchane zjeżdżalnie. Ważnym punktem obchodów jubileuszu było zwiedzanie naszej szkoły i spotkania absolwentów z nauczycielami. Można było obejrzeć wiele wystaw, prezentowanych z tej okazji, które przywołały czar wspomnień, przypomniały o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych i sportowych naszych absolwentów i obecnych uczniów. Niejednemu zwiedzającemu zakręciła się łezka w oku.

        O godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel. W części oficjalnej były gratulacje, podziękowania, kwiaty oraz przemówienia: Sławomira Kopyciela dyrektora Zespołu Szkół , Roberta Palucha wicewojewody lubuskiego, Danuty Wojtasik burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko, Małgorzaty Karimow dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli, Jarosława Piltza członka zarządu okręgu lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, mjr Romana Brymory, który odczytał w imieniu dowódcy 34  Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania list gratulacyjny  oraz Pani Jadwigi Skrypak, która odczytała list od posła Artura Zasady. W programie artystycznym pt.,, Jak przeżyć wszystko jeszcze raz...”szkolni artyści zabrali nas w sentymentalną podróż w czasie. Przypomnieli historię naszej szkoły, najciekawsze wydarzenia z jej życia sięgające od 1945 roku po dzień dzisiejszy ukazane na tle zmieniającej się rzeczywistości naszego kraju. Występ uczniów dopełniała bogata i ciekawa prezentacja multimedialna. Po apelu, na dziedzińcu szkoły, odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.  Uroczystości zakończyły występy najmłodszych członków naszej szkolnej społeczności- przedszkolaków. Jak zwykle stanęli oni na wysokości zadania, było muzycznie i kolorowo.

          Dziękujemy wszystkim gościom, absolwentom szkoły, rodzicom, mieszkańcom, którzy w tym ważnym dla nas dniu, byli z nami i świętowali urodziny naszej szkoły. Dziękujemy za życzliwą pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten jubileusz stał się prawdziwym świętem  szkoły i lokalnej społeczności.

11 Apr 2016

Szkolny konkurs matematyczny

Co roku uzdolnieni matematycznie uczniowie kl III SP mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy biorąc udział w konkursie matematycznym. W tym roku odbył się on 11.04.16r. Rywalizowało ze sobą 10 uczniów: 5 z kl IIIa i 5 z kl IIIb.

Laureatami konkursu zostali:

1.Nikodem Michalski, kl III b - I miejsce

2.Szymon Nieczypor, kl III b - II miejsce

3.Franciszek Czuchraj, kl III a - III miejsce

4. Szymon Grzesiak, kl III b - III miejsce

Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę w Matematycznym Czarze Par dla uczniów klas trzecich, który odbędzie się 14.05.16r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli. 

 

 

Kategoria wpisu: 

Strony