Aktualności

Choć wszyscy jeżdżą do Zielonej Góry z rodzicami czy przyjaciółmi, to wyprawa z klasą jest zupełnie innym przeżyciem. Niby ekipa ze szkoły, nauczyciele, którzy ciągle mają na nas oko, kumpel z ławki obok mnie w autobusie, ale... No właśnie......

Agencja Klaps Art  z Krakowa zawitała we wtorkowy poranek 24.10.2017 r. do naszej szkoły trzeci raz z rzędu. Osobom prowadzącym warsztaty jak zawsze towarzyszyły niecodzienne żywe okazy. Gościliśmy już u siebie: gady (węże),...

W dniach 13 – 14 października uczniowie klas mundurowych liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku nabywali wojskowe szlify na 24 godzinnym poligonie. Poligon przygotowany i przeprowadzony został przez nauczyciela edukacji...

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w naszej szkole 12 października. Z tej okazji odbył się uroczysty apel przygotowany przez Samorządy Uczniowskie pod opieką Pani Marty Ryśkiewicz i Pani Agnieszki Śliwińskiej we współpracy z Panią Anitą J...

W dniach od 4 – 6 .10.2017 roku odbyła się wycieczka integracyjna klas I i II Liceum . Głównym celem wycieczki było wspólne poznanie się młodzieży , oraz spacery po górach . Wycieczka miała bardzo atrakcyjny program , np.; zwiedzanie Zamku...

"Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: 
możemy latać tylko wtedy, 
gdy obejmiemy drugiego człowieka."
Bruno Ferrero

Dnia 2 X Kościół wspomina Świętych Aniołów Stróżów, tajemniczych, inteligentnych posłańców,...

Strony

19 Feb 2015

Metryczka projektu Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku realizuje projekt pt.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest  od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r.

oraz od 01.09.2014 r do 30.06 2015 r.

 

Do udziału w projekcie zostaną wybrani  uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum - łącznie 131 uczniów.

   Uczestnicy projektu będą uczęszczać na zajęcia dodatkowe w godz. od 14:30 do 16:00. Zajęcia dodatkowe to:

1.      Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

2.      Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

3.      Zajęcia dodatkowe z przyrody z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP

4.      Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

5.      Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT

6.      Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

7.      Zajęcia dodatkowe z informatyki - dla ucz. SP

8.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

9.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

10.  Zajęcia dodatkowe z języków obcych z wykorzystaniem ICT- dla ucz. SP i G

11.  Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - dla ucz. SP

12.  Warsztaty antydyskryminacyjne - dla ucz. SP i G

13.  Szkolny Ośrodek Kariery - dla ucz. G

 

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ 21.10.2013r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy skorzystają z wyżywienia, pomocy dydaktycznych zakupionych do projektu, otrzymają materiały biurowe na zajęcia, a uczniom dojeżdżający jest zapewniony odwóz po zajęciach do miejsc zamieszkania z terenu Gminy.

Rekrutacja do poszczególnych grup odbywać się będzie na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, rozmów z rodzicami oraz na podstawie opinii PPP.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego Beneficjenta deklaracji uczestnictwa.

Zajęcia projektowe prowadzone metodami aktywizującymi odbywać się wg ustalonego planu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

W załącznikach znajdują się stosowne dokumenty dla uczestników zajęć.

 

Osobami odpowiedzialnymi za projekt są:

Koordynator - Katarzyna Zielonka - tel. 601 447 210

Asystent koordynatora - Jadwiga Podgórska - tel. 600 366 014

Kategoria wpisu: 
19 Feb 2015

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DO PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W GMINIE NOWE MIASTECZKO
Numer wniosku:    WND-POKL.09.01.02-08-141/ 12
Tytuł projektu:    "Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III"
Beneficjent:         Gmina Nowe Miasteczko
Priorytet:            IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:       9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
CEL GŁÓWNY
 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III uczących się w  Zespole Szkół w Nowym Miasteczku. 
 
Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania  i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady, rozwijanie zdolności dziecka z matematyki, z przyrody, z informatyki, rozwijanie zdolności wokalnych, teatralnych, plastycznych przez dzieci  uczące się w klasach I-III z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.
 
BENEFICJENCI 
Grupą docelową będą  ucz. klas I-III SP w Gminie Nowe Miasteczko - 108 uczniów ze SP w Nowym Miasteczku. Dodatkowo grupą docelową będą uczniowie kl. I i III z Zespołu Szkół nr 1 w nowym Miasteczku - 24 uczniów w roku szkolnym 2013/2014
 
 
REKRUTACJA
Rekrutacja do  projektu odbyła się w dniach od 05.11 do 16.11.2012 r. oraz w r.sz. 12.09.2013r., w której wyłoniono  następujące ilości uczniów do poniższych zajęć: 
- w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - weźmie udział -16 uczniów. 
- w zajęciach logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy- weźmie udział 12 uczniów.
- w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy - weźmie udział - 20 uczniów.
- w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne "Mały matematyk" - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania przyrodnicze "Ekoludek" - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania informatyczne - weźmie udział - 17 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania wokalne - weźmie udział -14 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania teatralne - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania plastyczne - weźmie udział - 8 uczniów.

  Zajęcia rozpoczną się 21.11.2012 r. i potrwają do końca roku szkolnego 2012/2013.

- zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego dla klas I-ych - 2 gr. po 8 uczniów.
- zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego dla klas III-ych - 1 gr. 8 uczniów 
 
     Zajęcia rozpoczęły się dnia 01.10.2013r.
     
STRONY INTERNETOWE PROJEKTU
Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na poniższych  na stronach internetowych Zespołu Szkół: www.szkola.nowemiasteczko.org oraz Urzędu Miejskiego www.nowemiasteczko.plpo pierwszym półroczu i na zakończenie realizacji projektu.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 Na stronie projektu umieszczone są w załącznikach ważne dokumenty.

Koordynator projektu: K. Zielonka

Kategoria wpisu: 
18 Feb 2015

Przyjaciel Lasu – II edycja konkursu

Przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 do 30.10.2014 r. pracowicie zbierali żołędzie i kasztany, by myśliwi z Koła Łowieckiego „Orzeł” w Nowym Miasteczku zimą mogli karmić nimi zwierzaki w lesie. Zebrane przez dzieci żołędzie i kasztany zostały komisyjnie (z udziałem gospodarzy klas i opiekunów grup przedszkolnych) zważone przez członków KŁ "Orzeł" i odebrane ze szkoły. Wszyscy walczyli dzielnie.

26 Nov 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014 - ETAP II

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014 - ETAP II
- od 01.10.2013r. do dnia 31.01.2014 r.

Dnia 01.10.2013r. w ramach projektu, rozpoczęły się zajęcia
- zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego dla klas I-ych- 2 gr. po 8 uczniów.
- zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego dla klas III-ych- 1 gr. 8 uczniów
Rodzice uczestników zakwalifikowanych do projektu podpisali stosowne dokumenty: kartę uczestnictwa dziecka w proponowanych zajęciach, oświadczenia oraz deklaracje. Zostali też zapoznani z regulaminem projektu oraz stronami internetowymi, na których umieszczone są wszelkie informacje o projekcie i stosowne dokumenty, a także z planem poszczególnych zajęć.
Działaniami projektowymi objęliśmy w Etapie II projektu 24 uczniów
1. Do zajęć rozwijających zdolności z języka angielskiego zakwalifikowano łącznie 16 uczniów z kl. I-ych, w tym 7dz. i 9 chł.
2. Do zajęć rozwijających zdolności z języka niemieckiego zakwalifikowano 8 uczniów z kl. III-ich- 6dz. i 2 chł.
Zajęcia odbywały się zgodnie z podanym planem. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali wyłonieni z ogłoszenia na składanie ofert umieszczonego na stronach internetowych Gminy Nowe Miasteczko oraz Zespołu Szkół nr 1. Po wyborze osób sporządzono stosowną notatkę i podpisano umowy zlecenia na realizację zajęć, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia za pracę nauczyciele otrzymywać będą po wpłynięciu środków z EFS. Na potrzeby zajęć językowych zakupiono materiały piśmiennicze na kwotę 96zł oraz pomoce dydaktyczne, które są na bieżąco wykorzystywane w pracy z uczniami na kwotę 13 965zł. W ramach zajęć wykonywano zdjęcia dokumentując ich przebieg. Można je obejrzeć na stronie internetowej www.szkola.nowemiasteczko.org oraz www.nowemiasteczko.pl
W ramach pracy koordynator przeprowadził co miesięczne spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, sporządzając notatkę z takiego spotkania. Na bieżąco każdy nauczycieli prowadzi dziennik zajęć oraz listy obecności. Pomoce zostały stosownie oznaczone oraz pracownie, w których odbywają się zajęcia Na zakończenie półrocza każdy z nich wykonał sprawozdanie merytoryczne z przebiegu zajęć i opisał ich efekty.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZDOLNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - prowadząca Lidia Harciarek

Na zajęciach rozwijających zdolności z języka angielskiego w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczęszczało 16 uczniów z kl. 1a i 1b. Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych takich jak gry językowe, puzzle, piłki, klocki, plansze, słowniczki i karty obrazkowe, maty edukacyjne. Dzieci poprzez zabawę mogły uczyć się nowych słówek, układać krótkie zdania i mini dialogi.
Uczniowie także często korzystali z odtwarzacza CD, słuchając historyjek, ucząc się rymowanek i piosenek.
Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjnych takich jak tablety oraz laptopy. Uczniowie pracując z programem: My First English Words i My First English Words and Phrases w aktywny sposób mogli rozwijac swoje zdolności i umiejętności językowe.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZDOLNOŚCI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - prowadząca Klaudia Olejarz

Zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla grupy 8 osobowej. W zajęciach uczestniczą dzieci z klas 3 SP, które wcześniej nie uczyły się tego języka. Czas przeznaczony na zajęcia jest zawsze efektywnie wykorzystany. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w różnych formach pracy, stosowanych na zajęciach.
Na bieżąco obserwuję zaangażowanie, pracę i postępy uczniów podczas zajęć. Prowadzę również rozmowy, zarówno z wychowawcami, jak i rodzicami dotyczące pracy dzieci.
Podsumowując pierwszy semestr, przeprowadziłam anonimową ankietę, składającą się z pięciu pytań. Wyniki przedstawiają się następująco:
Nauka języka niemieckiego sprawia przyjemność - tak -75%, 12,5% - nie jest do końca przekonane
Dla wszystkich uczestników zajęć tematyka zajęć jest interesująca - 100%
Wszyscy uczniowie stwierdzili, że zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze - 100%
Punkt dotyczący stosowanych form pracy był zróżnicowany i wygląda następująco:
Stosowanie ćwiczeń leksykalnych - 50%
Gry i zabawy językowe - 87,5%
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych - 75%
Wykorzystanie programów komputerowych - 62,5%
Wykonywanie prac plastycznych - 75%
Praca w parach - 50%
Praca w grupach - 75%
Chęć kontynuacji takiego typu zajęć wyraziło 75% ankietowanych, 25% stwierdziło, że raczej też przejawiałaby takie chęci.
Analizując powyższe wyniki można stwierdzić, że uczniowie są zadowoleni z dotychczas przeprowadzonych zajęć i chętnie w nich uczestniczą. Zarówno tematyka, jak i stosowane formy pracy są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Myślę, że druga część zajęć będzie również w sposób pozytywny odebrana zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców.

Koordynator: Katarzyna Zielonka

Strony