Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

Zespół Szkół nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Czytanie głosowe tekstów
 • Napisy na filmach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Tracewska.
 • E-mail: agnieszkat_77@o2.pl
 • Telefon: 692661735

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku
 • Adres: Zespół Szkół nr 1
  ul. Marcinkowskiego 1
  67-124 Nowe Miasteczko
 • E-mail: zs-n.miasteczko@oswiata.org.pl
 • Telefon: 683888122

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny ul Marcinkowskiego 1

Do budynku prowadzą dwa wejścia w tym jedno dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby na wóżku po wyższych piętrach niż parter. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze na końcu korytarza.

W budynku nie ma wind ani platform przyzchodowych.

Plan budynku dostepny jest na każdym piętrze jedynie w wersji wizualnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieśzczeń można wejśc z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowychw druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.