Zasady wydawania duplikatów zaświadczeń, świadectw i dyplomów

Treść: 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wydaje duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które sama wydała to jest: -  zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego     przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2002, -  świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości     wydanych po egzaminach maturalnych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu w roku 2002 oraz od roku 2005, -  dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów    wydanych po egzaminach zawodowych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2004, -  świadectw potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie    wydanych po egzaminach zawodowych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2013, -  świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych    wydanych po egzaminach eksternistycznych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2007. W celu uzyskania duplikatu ww. dokumentów należy:       1. Dokonać wpłaty 26 zł na podany poniżej rachunek bankowy, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata.                                                     NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000       W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, rodzaj dokumentu: - duplikat zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, - duplikat zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, - duplikat świadectwa dojrzałości, - duplikat odpisu świadectwa dojrzałości, - duplikat aneksu do świadectwa dojrzałości, - duplikat odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, - duplikat dyplomu zawodowego, - duplikat świadectwa kwalifikacyjnego.        np. Joanna Kowalska, duplikat świadectwa dojrzałości.            2. Zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie duplikatu na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty. Wniosek należy wypełnić czytelnie, pamiętając o podaniu okoliczności zagubienia/zniszczenia dokumentu, a także składając podpisy pod wnioskiem i oświadczeniem.  
Tags: