Aktualności

„NIE DAJ SZANSY AIDS” – to hasło konkursu plastycznego, którego zadaniem było wykonanie plakatu, którego zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o AIDS, HIV i profilaktyce uzależnień.  Uczniowie z...

Na pewno wielu z nas ma swojego ulubionego Pluszaka, może to mały misiek, który od lat mieszka na strychu albo wielki, który zajmuje sporą część pokoju. Wszyscy znamy Kubusia Puchatka, Misia Paddingtona, Misia Uszatka , więc z całą pewnością moda...

Klasa II a wraz z wychowawczynią i op.PCK Bożeną Świercz realizuje cykliczny projekt pt: "Przyjazny uśmiech". Dzieci otrzymały książeczki z instrukcją mycia ząbków, krzyżówkami, grami i labiryntami. Najciekawszym i smacznym prezentem była paczka...

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej dziś mieliśmy prawdziwą „ Strefę Kibica ". W całej szkole królowały barwy narodowe, na lekcjach i zajęciach dodatkowych powstawały prace plastyczne, toczyły się rozmowy o patriotyzmie i...

Pielęgnując tradycje oraz patriotyzm 10 listopada 2020 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Głównym celem zajęć tego dnia było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego...

09 listopada 2022 r. odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste Pasowanie na przedszkolaka . Mali artyści zaprezentowali przygotowane z dużą starannością wiersze, piosenki oraz tańce. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania...

Strony

ZARZĄDZENIE NR 8 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie : szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ( Dz.U. z 20 marca 2020 r.poz 493 )

 

Zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Wprowadza się czasową organizację zadań Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zwaną dalej nauczaniem zdalnym wg. następujących zasad:

 

 1. Nauczanie zdalne prowadzone będzie dla uczniów szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku

 2. Zajęcia nauczania zdalnego odbywać się będą z wykorzystaniem:

  1. materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

  2. materiałów dostępnych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii

  4. materiałów wskazanych przez nauczyciela przedmiotu

 3. Zajęcia nauczania zdalnego odbywać się będą z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej w tym między innymi: dziennika elektronicznego, poczty mailowej,

Messenger, Skypa, Facebooka, rozmowy telefoniczne i wiadomości sms oraz

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

 1. Nauczyciele weryfikują dotychczas stosowany program nauczania i dostosowują go do wybranej metody nauczania zdalnego oraz:

  1. docierają do każdego ucznia i rodziców z informacją o przyjętym sposobie

przekazywania wiedzy przez dziennik elektroniczny, sposobie monitorowania

postępów ucznia oraz sposobie oceniania, przekazują swojego maila do kontaktu

  1. w przypadku zadań ( prac ), które będą oceniali każdorazowo informują o tym ucznia i określają lub przypominają kryteria oceny, a następnie odbierają wykonane zadania ( prace) na poczcie mailowej, dokonują oceny pracy ucznia, uzasadniając ją w informacji zwrotnej; nauczyciel może wskazać uczniów, którzy wysyłają pracę do sprawdzenia na ocenę na maila

  2. oceniają zadania ( prace) ucznia wpisując ocenę do dziennika elektronicznego,

  3. w przypadku oceny za odpowiedź ekranową, dokonują oceny bezpośrednio, a następnie wpisują ocenę do dziennika elektronicznego

  4. ustalają z uczniami sposoby i terminy poprawy ocen

  5. planują, przygotowują i przeprowadzają zajęcia uwzględniając możliwości uczniów w zakresie: czasu odczytu, czasu oglądu, zapisu zadania( ćwiczenia ) – jego zrozumienia i sformułowania wypowiedzi itd. przy czym ogólny czas percepcji dla ucznia nie powinien przekraczać 30 minut, a treści powinny być tak dobrane, aby nie obciążać zbytnio uczniów

  6. informują uczniów o obowiązku potwierdzania przez nich zapoznania się z nowym tematem poprzez odbiór informacji (kliknięcie potrzeby potwierdzenia odbioru wiadomości lub inna forma w zależności od wybranej formy komunikacji), o nie wysyłaniu informacji zwrotnej do nauczyciela na maila w przypadku zrozumienia tematu, a w przypadku wątpliwości czy niezrozumienia tematu o wysłaniu przez meila zapytania do nauczyciela.

  7. rozpoczynają punktualnie lekcje wg. planu obowiązującego wcześniej – o godzinie rozpoczęcia planowych zajęć przesyłają uczniom temat lekcji z informacjami; w przypadku, gdy nauczyciel, z różnych przyczyn nie może wysłać tematu lekcji, temat powinien zostać zrealizowany na następnej planowej godzinie

  8. nie wysyłają żadnych poleceń uczniom po godzinie 14.15 oraz w soboty, niedzielę i święta

  9. uwzględniają zróżnicowane możliwości techniczne w domach uczniów dotyczące ilości i jakości sprzętu komputerowego i dostępności Internetu oraz drukarki

  10. uwzględniają przy organizacji zajęć możliwości psychofizyczne uczniów

  11. nie zadają zadań domowych uczniom klas ósmych, przygotowujących się do egzaminu z wyłączeniem przedmiotów: język polski, matematyka, języki obce

  12. pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy przypominają o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież

  13. nauczyciele wychowania fizycznego przygotowując planowe zajęcia mają na uwadze głównie ćwiczenia relaksujące i dla pracujących przed komputerem, które nie powinny przekraczać 15 minut ( długość lekcji );

  14. dokumentują prowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym zapisując temat

  15. zalecają uczniom prowadzenie zeszytów, w których powinni zapisywać między innymi temat lekcji i datę; nie dotyczy wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

  16. zalecają uczniom gromadzenie wszelkich prac wykonanych w ramach zdalnego nauczania

  17. prowadzący zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne, pozostają w kontakcie z uczniami i ich rodzicami i realizują założone zadania, określają sposób, czas i nośnik kontaktu, dostosowując udostępniany materiał zadaniowy do możliwości uczniów oraz podejmują samodzielnie decyzję o czasie spędzonym przez ucznia na tych zajęciach w tygodniu ( decyzje dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości )

  18. wychowawcy klas ustalają, czy wszyscy uczniowie z ich klasy mają dostęp do

komputera z Internetem lub telefonu z przeglądarką internetową. Listę uczniów,

którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, przekazują

najpóźniej do piątku 27 marca dyrektorowi szkoły.

  1. wychowawcy tworzą bazę maili swoich wychowanków i rodziców i udostępniają

nauczycielom przedmiotów na ich prośbę

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 marca 2020 roku

Dyrektor

Jacek Zawiślak

Dzień Edukacji Narodowej

Zdjęcia: B.B i K. Miller-Kauczuga

 

Pasowanie na ucznia

Zdjęcia: K. Miller-Kałczuga 

Owocowy tydzień

Owocowy tydzień

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Sybiraka

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - Absolwenci SP

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - Absolwenci SP

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - SP

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - SP

Tchoukball

Tchoukball 

Bal ósmoklasistów

Bal ósmoklasistów

Wyjazdowe warsztaty

Wyjazdowe warsztaty

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pożegnanie klasy 3 LO

Zdjęcia: B.G, H. Kaczor

Dzień bez plecaka

Idea tego święta, które zresztą ma wymiar międzynarodowy - jest bardzo prosta, na jeden dzień uczniowie zamieniają tradycyjne plecaki i tornistry na jakiekolwiek inne przedmioty, w których przechowują podręczniki, zeszyty i szkolne przybory. Oczywiście przyjście do szkoły bez plecaka nie zwalniało z zabrania wszystkich potrzebnych tego dnia  rzeczy. Jak widać na zdjęciach, pomysłów było sporo i niektórym trochę ciężko było się poruszać po szkole z niestandardowym pojemnikiem na przybory i książki.

Zdjęcia:  B.G i J. Frąckowiak

RYMcerze w Nowym Miasteczku

RYMcerze w Nowym Miasteczku.

Zdjęcia: J. Frąckowiak

Narodowe Święto Niepodległości

Zdjęcia: Mg Wysoczańska

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Strony